Loading, please wait
Loading, please wait
Loading, please wait
Loading, please wait
Loading, please wait
Loading, please wait
Loading, please wait

Chichikov and Plyushkin. By Gogol's poem "Dead Souls". Fedoskino 2011 Rogatov