Loading, please wait
Loading, please wait
Loading, please wait
Loading, please wait
Loading, please wait
Loading, please wait

Capturing Swedish fortress Narva by Peter I. Original painting by Nikolay Aleksandrovich Zauerveid, 1859. Fedoskino 2015 Tretyakov